FOSTER AND PARTNERS ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA TẬP ĐOÀN MASTERISE TẠI DỰ ÁN THE GLOBAL CITY